Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4573 posty 2072 komentarze

Bogusław Jeznach

Bogusław Jeznach - Dzielić się wiedzą, zarażać ciekawością.

Chińska broń jądrowa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

CO PISZĄ INNI: Przytaczam w tłumaczeniu ciekawą analizę z włoskiego portalu Affari Internazionali nt. chińskiej strategii i planów rozbudowy broni jądrowej.

 

Ostatnio obserwuje się wyraźny wzrost ilości informacji, dotyczących chińskich broni strategicznych. Kraj ten wdraża i testuje nowe rodzaje broni. Artyleria i chińska flota zyskują nowe możliwości w sferze powstrzymywania strategicznego. Jakieś 4-5 lat temu tylko wydawało się, że Chiny są na drodze do radykalnej modernizacji. Dziś wiadomo, że znajdują się one w fazie radykalnej przemiany, a chińskie siły nuklearne czeka nie tylko rozwój techniczny, ale i skok ilościowy.(Negli ultimi tempi si nota l'evidente aumento delle notizie riguardanti armamenti strategici cinesi. Avvengono dispiegamento e i test di nuovi tipi d'armamenti. Artiglieria e flotta cinesi acquisiscono nuove possibilità nel campo di deterrenza strategica. Soltanto 3-4 anni fa sembrava che le forze nucleari cinesi versavano in uno stato di stagnazione nel loro sviluppo. Ora è evidente che si trovano nella fase di un radicale cambiamento. Per le forze nucleari cinesi non sono previsti soltanto la crescita tecnica e il potenziamento quantitativo).

Wcześniej traktowano to jako ostateczny środek Chin przeciwko szantażowi nuklearnemu, a więc rozwijały się one według zasady minimalnej wystarczalności i nie cieszyły się szczególną uwagą ze strony polityków. Teraz siły te ubiegają się o status jednego z najważniejszych wskaźników rosnącej potęgi nowych Chin. Siły nuklearne coraz częściej wspominane są w wystąpieniach wysokich rangą urzędników, coraz większą uwagę skupiają na nich także media centralne. Jednym z przykładów jest pokazanie w telewizji ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem nowych rakiet międzykontynentalnych DF-31A, po raz pierwszy od momentu przyjęcia tych rakiet na wyposażenie w 2006 roku. (In precedenza sono state considerate soltanto come l'ultimo mezzo per proteggere la Cina dal ricatto nucleare, sviluppandosi secondo il principio di sufficienza minima e non attiravano una grande da parte dei politici.Orta invece assumono il ruolo di primo piano come uno degli indicatori importanti delle crescente potenza della nuova Cina. Le forze nucleari sono menzionate sempre più spesso negli interventi dei leader altolocati, cresce l'attenzione verso di esse da parte dei mass media centrali. Uno degli indici è la recente trasmissione in TV delle esercitazioni nel corso delle quali sono state diffuse le immagini di lanci d'esercitazione di nuovi missili intercontinentali DF-31А, per la prima volta dal momento delle messa in dotazione alle Forze Armate di tali missili nel 2006.)

Jeszcze większe znaczenie mają przygotowania do rewizji samych zasad chińskiej doktryny nuklearnej. Wydaje się, że obowiązująca jeszcze strategia minimalnego powstrzymywania i rezygnacji z użycia broni nuklearnej przez kraj jako pierwszy jest już tematem wewnętrznej dyskusji. Zasada nieużywania broni nuklearnej przez państwo jako pierwsze nie została wspomniana w najnowszej redakcji Białej Księgi Obrony Narodowej ChRL. Przykładem dyskusji chińskich autorów nad przyszłą rolą broni nuklearnej jest niedawny artykuł wybitnego chińskiego wojskowego, naukowca, generała-majora Qiao Lianga w gazecie „Chińska kosmonautyka”.(Ciò è ancora più importante è che si stia maturando la revisione dei principi stessi della dottrina nucleare cinese. Almeno, a quanto sembra, la vecchia dottrina di deterrenza minima e di rinuncia all'impiego per primi dell'arma nucleare sono già temi della discussione interna. Il principio di non-impiego per primi dell'arma nucleare è già stato menzionato nell'ultima edizione del Libro Bianco sulla difesa nazionale della Repubblica Popolare Cinese. Un esempio delle discussioni da parte del futuro ruolo dell'arma nucleare può essere considerato il recente articolo di un prominente scienziato militare cinese general-maggiore Jiao Lian apparso sul quotidiano Jungo Han Tian Bao.)

Qiao Liang mówi wprost o celowości zbadania i przejęcia doświadczenia Rosji, odrzucenia ograniczeń użycia broni atomowej przez państwo jako pierwsze i nadania broni nuklearnej statusu gwaranta pokojowego rozwoju Chin. Generał słusznie zauważa, że podczas konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w 2008 roku państwa zachodnie pomimo ich dużego niezadowolenia z działań strony rosyjskiej nawet przez chwilę nie rozpatrywały możliwości bezpośredniej interwencji wojskowej w obawie przed konfliktem zbrojnym z Rosją. (Jiao Lian parla apertamente che sarebbe utile studiare e far propria l'esperienza della Russia, mettere da parte le limitazioni sull'impiego per primi dell'arma nucleare, trasformare l'arma nucleare in garante dello sviluppo pacifico della Cina. Il giustamente generale indica che nel corso del conflitto russo-georgiano del 2008 le potenze occidentali, nonostante un forte scontento per le azioni dei russi, hanno rinunciato perfino prendere in esame l'ipotesi di un intervento armato diretto per paura di uno scontro militare con la Russia.)

Przesuwanie amerykańskiej infrastruktury wojskowej w kierunku Chin, rozwój systemu obrony przeciwrakietowej oraz rozwijanie przez USA programów tworzenia systemu „globalnego błyskawicznego ataku” nie pozostawia Chinom innego wyjścia, jak tylko ilościowe i jakościowe wzmocnienie strategicznych sił nuklearnych. Pod względem liczby tych programów Chiny najprawdopodobniej przewyższają każdy inny kraj świata. (L'avanzamento dell'infrastruttura militare degli USA verso la Cina, lo sviluppo dei sistemi di Difesa antimissilistica e anche l'esistenza negli USA di un programma di creazione del sistema di "attacco fulmineo globale", non lasciano alla Cina altra scelta tranne il potenziamento quantitativo e qualitativo delle forze strategiche nucleari.Probabilmente per il numero di tali programmi la Cina supera ogni altro paese del mondo.)

Przy takiej ilości nowych rodzajów broni, przygotowywanych do seryjnej produkcji, zachowanie obecnej wielkości arsenału nuklearnego, składającego się zgodnie z większością ocen z nieco ponad 200 głowic, jest niemożliwe. Chiny do połowy przyszłego dziesięciolecia będą najprawdopodobniej posiadały co najmniej 600 głowic jądrowych rozmieszczonych na nośnikach strategicznych. Jeśli wcześniej kraj znajdował się mniej więcej w podobnej sytuacji, jak Francja i Wielka Brytania, to w perspektywie zajmie pośrednie miejsce między nimi a supermocarstwami nuklearnymi – Rosją i Stanami Zjednoczonymi.(Con la disponibilità di tali quantità di nuovi tipi degli armamenti, pronti per la messa in produzione, la conservazione dell'attuale numero dell'arsenale nucleare, che ammonta, secondo la maggioranza delle stime, a poche più di 200 testate, non sembra possibile. Probabilmente entro la metà del prossimo decennio la Cina avrà non meno di 600 testate nucleari montate su vettori strategici. Mentre prima la Cina si trovava approssimativamente allo stesso livello delle potenze nucleari come Francia e Gran Bretagna, in prospettiva occuperà una posizione intermedia tra di esse e le superpotenze nucleari - la Russia e gli USA.)

Nieuchronna redukcja strategicznych sił atomowych USA, oszczędzanie na nich może doprowadzić do sytuacji, kiedy Chiny na pewnym etapie de facto będą w stanie osiągnąć parytet ze Stanami Zjednoczonymi pod względem liczby głowic jądrowych rozmieszczonych na nośnikach strategicznych. (La costante riduzione delle forze strategiche nucleari degli USA, il risparmio a scapito di esse, possono portare alla situazione quando in una determinata fase per la Repubblica Popolare Cinese può essere raggiungibile la parità di fatto con gli USA per il numero delle testate nucleari montate su vettori strategici.)

Gwałtowny wzrost chińskiego potencjału nuklearnego zmusi również do spojrzenia na nowo na gwarancje bezpieczeństwa, których Stany Zjednoczone udzielają swoim sojusznikom w Azji. Na ile takie państwa, jak Japonia mogą mieć pewność, że USA przyjdą im z pomocą, jeśli konflikt zbrojny z Chinami będzie jej groził utratą już nie tylko kilku miast, ale całkowitym unicestwieniem państwa? (Un brusco aumento del potenziale nucleare cinese costringerà a una nuova valutazione delle garanzie di sicurezza che gli USA offrono ai loro alleati in Asia.Fino a che punto i paesi come il Giappone possono essere sicuri delle disponibilità degli USA di venire in aiuto se il conflitto militare con la Repubblica Popolare Cinese non significherà il pericolo di perdere alcune città, ma la minaccia di una totale distruzione?)

W okresie zimnej wojny w Europie od Stanów Zjednoczonych i sojuszników w NATO wymagano podjęcia specjalnych wysiłków w celu stworzenia mechanizmu, gwarantującego amerykańską pomoc w przypadku konfliktu z którymś z krajów układu ze Związkiem Radzieckim. Mimo to Wielka Brytania i Francja uznały za konieczne stworzenie i rozwój własnych sił jądrowych pomimo wysokich kosztów. Inne największe europejskie gospodarki, Niemcy i Włochy, nie mogły zrealizować takich projektów jedynie ze względu na swój powojenny status państw pokonanych i ukaranych. (Durante il periodo della Guerra Fredda in Europa dagli USA e i loro alleati della NATO venivano richiesti degli sforzi particolari per creare il meccanismo in grado di garantire gli aiuti americani nel caso di un conflitto con uno dei paesi-alleati dell'URSS. Ciononostante la Gran Bretagna e la Francia hanno ritenuto necessario sviluppare le proprie costose forze nucleari. Altre più grandi economie europee, la Germania e l'Italia, semplicemente non hanno potuto realizzare tali progetti a causa del loro status postbellico.)

Jak zatem potoczy się konfrontacja nuklearna w Azji? Pytanie to staje się coraz bardziej aktualne. (Come si svilupperà la contrapposizione nucleare in Asia? La questione sta diventando sempre più scottante.)

 

Dodatek muzy:

Chińska pieśń na tle scen z filmu wu-xia

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930